Vedlikehold og avsetning til vedlikeholdsfond

Innvendig vedlikehold av egen seksjon, herunder dører og vinduer, samt andre rom som hører under seksjonen påhviler fullt ut for egen regning den enkelte seksjonseier.

Det ytre vedlikehold av bygningene og av alle felles rom, anlegg og utstyr skal besørges og bekostes av Beboerforeningen. Fellesarealer skal holdes forsvarlig ved like. Det skal utarbeides forslag til årlig vedlikeholdsprogram for fellesarealer for hvert inneværende kalenderår, som fremlegges på det ordinære Årsmøtet for godkjennelse.

Utvendige arrangement på bygningen er ikke tillatt uten styrets og bygningsmyndighetenes godkjenning. Det gjelder for eksempel TV-antenne/parabol, markiser, varmepumpe/aircondition m.m.

Beboerforeningen skal ha et vedlikeholdsfond. Årsmøtet vedtar beløpet som går til avsetning for dekning av fremtidige vedlikeholdskostnader, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. Årsmøtet vedtar retningslinjer for bruk av vedlikeholdsfondet.

Det opprettes en egen avsetningskonto for vedlikeholdsfond som kun kan disponeres av Beboerforeningens årsmøte med 2/3-delsflertall. Årsmøtet beslutter hvilket beløp som skal settes av fra år til år via budsjettbehandlingen. For 2017 vedtok årsmøtet en avsetning på kr. 100 000,-. Innbetaling skjer via sameiebrøken. Pr. 31.12.2016 utgjorde avsetningen kr. 482 017,-.