Styret

Den daglige drift ivaretas av styret. Instruks for styret og valgkomite betraktes som en del av disse vedtekter.

Styret skal bestå av en leder og mellom to til fire medlemmer.

Styret velges av årsmøtet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Styrets leder velges særskilt. Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer er to år med mindre en kortere tjenestetid blir bestemt av det årsmøtet som foretar valget. Gjenvalg kan foretas. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret kan treffe beslutninger og iverksette disse når det gjelder alle forhold vedrørende eiendommens drift, vedlikehold og mindre investeringer innenfor det vedtatte årsbudsjett og i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.

Styret representerer boligseksjonseierne i styret i Eierseksjonssameiet Porthuset.

Styrets leder innkaller og leder styremøtene. Nestleder tar over ved leders forfall. For at styret skal være vedtaksdyktig, må det minst være tre styremedlemmer tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Styret skriver referat fra sine styremøter som underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

Lederen og ett styremedlem i fellesskap forplikter Beboerforeningen og tegner dets navn. Styret kan gi prokura.

Styret har myndighet til å vedta budsjettøkninger med inntil 10 prosent uten å legge frem vedtaket på det etterfølgende årsmøte. Styret har på årsmøte 25.03.2009 fått fullmakt til å vedta budsjetter på over 10 prosent økning som skal til godkjenning på etterfølgende årsmøte.

Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noen spørsmål som vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.