Plikter og felleskostnader

Felleskostnader er kostnader ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Medlemmene plikter å delta i drift og vedlikehold av fellesanlegg og fellesarealer gjennom innbetaling av felleskostnader. Felleskostnadene kan kun benyttes i overensstemmelse med Beboerforeningens formål. Kostnadene skal fordeles etter sameiebrøken, med mindre særlige grunner taler for å fordele etter nytte for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

På grunnlag av årsbudsjettet skal det betales et månedlig forskuddsbeløp til dekning av felleskostnadene. Felleskostnader forfaller til betaling forskuddsvis og løper fra overtakelsesdato av seksjonen. Unnlatelse av å betale de utlignede felleskostnader etter påkrav anses som vesentlig mislighold.

I saker som krever felles finansiering ut over de midler styret årlig får til disposisjon gjennom felleskostnader, kreves 2/3-flertall i avstemminger på årsmøtet.