Årsmøte

Foreningens høyeste organ er Årsmøtet. Hver seksjon har en stemme. Seksjonseierne har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.

Ordinært årsmøte holdes innen 30. april hvert år. Ekstraordinært årsmøte kan ellers holdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst 10 prosent av medlemmene krever det og oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

Før møtet sender styret ut varsel om dato for årsmøte og gir frist for innmelding av saker som ønskes behandlet i møtet. Slik frist kan ikke settes kortere enn en uke. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 14 dager, høyst 20 dagers varsel. Frist for innkalling til ekstraordinært årsmøte skal være minst 7 dager, høyst 20 dager. Styrets formann leder møtet, men møtet kan også velge en annen møteleder.

På det ordinære årsmøte skal disse saker behandles:

Godkjenne møteinnkalling og saksliste for møtet
Valg av møteleder og to seksjonseiere til signering av protokoll
Årsberetning fra styret
Regnskap for foregående kalenderår i revidert stand
Budsjett for inneværende kalenderår
Valg av styremedlemmer
Årlig vedlikeholdsplan og vedlikeholdsavsetning
Sakslisten til Sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Porthuset
Andre saker som er nevnt i innkallingen
Årsmøtet kan ikke gjøre vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Dog kan det besluttes innkalt til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet eller innkommet for sent.

Saker som ønskes tatt opp på ekstraordinært årsmøte må meddeles skriftlig til styret som innkaller til møtet. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Avstemming skjer skriftlig hvis noen ber om det.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes av årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møteleder og to av seksjonseierne blant de som er tilstede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.