Styret

Beboerforeningen Porthuset har et styre som i samarbeid med OBOS og Basale står for den daglige drift av foreningen. OBOS besørger forvaltningen; Basale de tekniske oppgavene. Formelt har styret rettslig handleevne på seksjonseiernes vegne, og kan påføre sammenslutningen plikter. Styret er vedtaksfør når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er tilstede, altså alminnelig flertall (Eierseksjonsloven § 39). Etter Beboerforeningen Porthusets vedtekter skal styret bestå av mellom tre og fem medlemmer. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styret skriver referat fra sine styremøter som underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.