Styrets saker til sameiermøtet

Styret har drøftet situasjonen i Eierseksjonssameiet Porthuset.

Vi er lite tilfreds med den måten sameiet drives på. Driften skjer ikke i medhold av de lover og vedtekter sameiet er omfattet av. Derfor løfter vi det opp til behandling på møtet.

Våre saker er redegjort for i dette vedlegget.

Vi løfter særskilt opp hvordan budsjetter forankres i sameiet når det ikke fins gyldige styrevedtak. Beboerforeningen betaler inn omkring kr. 700 000,- til driften av sameiet – da må vedtak og dokumenter være i orden.

Videre tar vi opp problematikken rundt at så mange næringsaktører benytter vårt avfallsrom som passasje til næring sitt eget avfallsrom. Det skaper utfordring for oss da ting tyder på at ulike næringsaktører benytter våre avfallsbeholdere. Styret orienterer sameiermøtet om at vi vurderer å lukke for muligheten at næring benytter vår inngang til sitt avfall.

En annen sak vi løfter opp er en hendelse på sameiermøtet 2016. Jakob Sørgjerd er driftsleder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS, en betydelig aktør innen eiendom i vår region, og vår forvalter i perioden 2003-2016. Under sameiermøte i 2016 beskrev Jakob Sørgjerd årsmøtet i Beboerforeningen Porthuset som ”hæsli” eller “kvalmt“, og oversatte det til “disgusting“. Vi opplever det som direkte trist at forretningsfører snakker særdeles ufint om sin egen klient gjennom 13 år.

Vi ønsker Sørgjerds skamfulle og nedsettende karakteristikker protokollført som en dokumentasjon for ettertiden – så alvorlig ser vi på Sørgjerds grovt fornærmende og utilbørlige opptreden. Det sier ikke rent lite om profesjonalitetsnivået, og gir oss ytterligere bevis for at skiftet av forvalter var det eneste rette for vår forening.

Til sist tar vi til orde for at sameiet også skifter forvalter. Det gir liten mening i å ha to ulike forvaltere i samme hus. Forslaget er OBOS Eiendomsforvaltning AS som forretningsfører og Newsec Basale AS som driftsoperatør.

Møtet finner sted 13. juni kl 18 i Sluppenveien 6, plan 2, møterom M3.