Nyhetsbrev og informasjonsperm

Eiere og beboere i Beboerforeningen Porthuset

NYHETSBREV og INFORMASJONSPERM

Styret slipper årets første nyhetsbrev.

Det er også utarbeidet en informasjonsperm.

Vi legger opp til utvidet informasjon via epost og vår hjemmeside.

Hjemmesiden tilbyr tre ulike nivå på informasjonsutvekslingen.

Under fliken som heter “Informasjon” – er det lagt til tre kategorier: «Nyhetsbrev», «Informasjonsperm» og «Informasjonshåndbok».

Informasjonstilfanget er ulikt:

Nyhetsbrev – sammenfatter i hovedsak saker og nyheter publisert på hjemmesiden. Brevene utgis 3-4 ganger årlig. Nyheter på hjemmesiden oppdateres fortløpende.

Informasjonsperm – tar for seg de viktigste opplysningene som eiere og beboere behøver i vår forening. Permen trykkes opp og sendes eiere vi ikke har epostadresser til, og legges i alle postkasser, også ved innflytting.

Informasjonshåndbok – går dypere til verks. Boka er inndelt i fem kapitler: Om Porthuset; fellesareal; i leiligheten; tips og råd og nødsituasjoner. Branninstruks, ordensregler og vedtekter er inntatt sist i boka. Boka lanseres på årsmøtet 26. april i en elektronisk utgave i påvente av evt endringer på årsmøtet.

På hjemmesiden er det også laget en FAQ (Frequently Asked Questions).

Fordi hjemmesiden er under kontinuerlig utvikling., mottar styret svært gjerne tilbakemeldinger fra våre eiere og beboere, både på innhold og form.

Vi jobber også med å få linket nyhetsoppdateringer på hjemmesiden opp mot vår Facebook-side. Vi regner med at dette lar seg gjøre innen kort tid.