Ny heisavtale med tre års varighet

Beboerforeningen Porthuset har inngått en totalserviceavtale med ThyssenKrupp, produsenten av vår heis. Avtalen har tre års løpetid for perioden 01.01.2017 – 31.12.2019.

Heisen er tilvirket i 2002 og har vært i bruk i Porthuset siden 2003.

Styret har i samråd med Basale, vår vaktmester, diskutert hvilke tiltak vi skal treffe for å sikre en best mulig driftssikker heis sett opp mot heisens funksjonsnivå og en behovet for drift, service og retting.

Heisen har de siste årene vært plaget av driftsstans 3-6 ganger i året. Utskifting av heisen er ikke regningssvarende med et så relativt lavt antall stopp i året, vurderer styret. I denne vurderingen støtter styret seg til hva profesjonelle aktører opplyser om heisens helsetilstand, påregnelig levetid, og kostnadsbilde ved drift kontra utskifting. Her trekker konklusjonene i retning av at heisen fortsatt er tilfredsstillende driftsstabil gitt alder, brukstype og servicenivå. Heiser er avanserte tekniske innretninger som kan feile fra tid til annen.

Styret har derfor tegnet en totalserviceavtale for tre år.

Paragraf 2.6 i denne avtalen lyder: «Heisfirmaet foretar alle reparasjoner og nødvendig utskifting av alle leverte og monterte deler, slik at anlegget til enhver tid er i god driftsmessig stand». Paragraf 2.9 regulerer tilgangen: «Kontrakten omfatter fri tilkallelse utenom de faste servicebesøk innenfor normal arbeidstid».

Etter paragraf 2.6 har ThyssenKrupp ansvaret med å skifte deler til en fast avtalepris på drøye 30 000 kr/året inkl mva. Heisen har i alle år vært husets dyreste tekniske innretning. Årsaken til at vi ønsket en treårsavtale med totalservice var nettopp at eldre heiser krever mer utskifting av deler på grunn av økt slitasje.