Skadedyr og styrets vurdering av egenandel i forsikringen

Beboerforeningen har i vinter opplevd et tilfelle av skadedyr i en leilighet i huset.

Skadedyret er en brun pelsbille. Den er ikke farlig, bare vemmelig. Billa søker å gjemme seg under lister og kjøle- og klesskap etc.

Billa, som er rundt 0,5 cm lang, livnærer seg på støv, døde hudceller, skinn og tekstiler.

Godt renhold er eneste tiltak som gjelder mot billa. Da snakker vi ikke om alminnelig renhold med vasking, men særlig grundig renhold med bruk av støvsuger. Vasking kan faktisk gi billa næring, så støvsuging er det viktigste å foreta.

Folkehelseinstituttet gir disse rådene:

“Støvsuging er bedre en vask, særlig om vinteren da leiligheter i Norge har ekstra lav luftfuktighet. Vasking vil gi larvene tiltrengt vann. Man må huske på at støvsugerposen i seg selv kan bli et godt oppholdssted for larvene, så den må tømmes eller fryses hyppig.

Infiserte skinngjenstander, klær eller andre tekstiler kan med fordel bankes og/eller fryses. Alle stadier dør ved frysebokstemperatur etter et døgn eller ved å ligge ute om vinteren over tid.”

Ytterligere informasjon fins her:

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/biller/brun-pelsbille/

Se også denne linken: https://hussoppen.no

Forsikring mot skadedyr

Styret tegnet en tilleggsforsikring på huset den 03.08.16. Denne omfatter bekjempelse av skadedyr i bygget.

Bakgrunnen for at vi tegnet denne er et generelt økende problem med “nye” skadedyr i boligsameier. Tradisjonelt har det vært mus/rotter som har vært et problem. Bygget er fra 2003, så det skal være forholdsvis godt sikret mot slike inntrengere.

Dyr som f.eks veggdyr, pelsbiller etc, er imidlertid dyr man har lite kontroll over. Det typiske er at folk drar med seg slike dyr hjem fra ferie i utlandet. Dyrene kan spre seg mellom leilighetene og er potensielt vanskelig å bli kvitt. F.eks vil det fort koste mellom kr. 50-100 000,- å få behandlet en leilighet mot veggdyr. Dog uten sikkerhet for at problemet er fullgodt utbedret og uten spredning. Ved spredning kan dette bli “stygge” utgifter.

Tilleggsforsikringen koster kr. 30,- pr. seksjon pr. år.

Det har nå blitt oppdaget pelsbiller i én leilighet i Porthuset. Styret har bistått seksjonseier med å melde inn forholdet til Gjensidige. Utbedring er ifølge dem dekningsberettiget.

Forsikringen dekker for øvrig ikke vasking av leilighet.

Nærmere om styrets vurdering rundt egenandelen ved bruk av forsikringen

Etter eierseksjonsloven har seksjonseier ansvaret for innvendig vedlikehold og utbedringer i egen leilighet, og er erstatningsansvarlig dersom feil på egen leilighet som faller innenfor deres vedlikeholdsansvar påfører naboer eller fellesareal skade.

I utgangspunktet skal derfor seksjonseier dekke egenandelen ved bruk av forsikring som gjelder egen seksjon. Ved f.eks vannlekkasje badet, grunnet utett tettesjikt, har seksjonseier ansvar for å dekke skade på underliggende leilighet. I slike tilfeller kan følgeskadene som det utette badet påførte underliggende leilighet være dekningsberettiget i bygningsforsikringen hos Gjensidige.

Resultatet blir at seksjonseier må dekke utbedringer av eget bad, og kan da velge om han vil dekke følgeskadene ved bruk av bygningsforsikringen eller betale skaden som helhet av egen lomme. Dersom seksjonseier velger å bruke bygningsforsikringen er det klart at han må betale egenandelen ved å bruke forsikringen.

I et slikt tilfelle vil det være enkelt å konstatere hva som er skadeårsaken, om skadeårsaken er noe som seksjonseier hefter for, eller om dette skyldes feil på fellesskapets anlegg.

Hva angår skadedyr kan andre hensyn gjøre seg gjeldende. Det er i utgangspunktet klart at seksjonseier også er ansvarlig dersom han drar med seg veggdyr, pelsbiller etc. fra ferieturen. Ønsker han da å bruke forsikringen for å bli kvitt dette, skal egenandelen dekkes av seksjonseier som er ansvarlig.

Da skadedyr har en tendens til å bevege på seg, kan det være en utfordring å sikkert slå fast hva og hvem som er årsaken til skaden. Dermed også bevisutfordringer dersom seksjonseier ikke følger opp mtp. forsvarlige utbedringer og holde han erstatningsansvarlig. Utbedrer ikke en seksjonseier problematikken på forsvarlig vis, og dyrene sprer seg, kan han holdes erstatningsansvarlig.

Spørsmålet styret har vurdert, og laget en policy på, er hvem som skal dekke egenandelen ved å bruke forsikringen i slike tilfeller med skadedyr.

Styret har bestemt at fellesskapet dekker egenandelen på kr. 5 000,- i tilfeller ved skadedyr.

Andre skader hvor seksjonseiere ønsker å bruke forsikringen, f. eks vannlekkasje, mener styret fortsatt seksjonseier skal betale egenandelen. I slik saker vil det være lett beviselig hvem som er årsaken til skaden og dermed holde han ansvarlig. De samme hensyn gjør seg heller ikke gjeldende hva angår spredning av problematikken etc.

Styrets begrunnelse 

Begrunnelsen om å fravike seksjonseiers egenandelsbetaling på skadedyr er at, selv om det i utgangspunktet er seksjonseiers ansvar, styret mener det kan være i husets interesse at felleskapet dekker denne egenandelen for å minste risikoene for skadedyrsproblematikk i foreningen.

Da seksjonseier ikke belastes for egenandelen, vil dette kunne oppfordre til at flere melder inn skaden. Skaden vil bli tatt hånd om av fagpersonell fra forsikringen på et tidlig stadium. Det reduserer risikoen for spredning til andre leiligheter/fellesareal. Videre slipper vi etterfølgende detektivarbeid med å finne synderen og holde han erstatningsansvarlig dersom skadedyrene har spredt seg på fellesareal/andre leiligheter. Særlig vil dette være utfordrende da det er mye utleie i bygget.

Egenandelen er som nevnt på kr. 5 000,-.

Styret vil søke å endre ordensreglenes pkt 3, samt vedtektsfeste dette vedtaket ved årsmøtet i 2017, nemlig at egenandelen ved forsikringsinnmeldte saker vedrørende skadedyr dekkes av Beboerforeningen Porthuset.